Vady sluchu

Kochleární implantát

V případě, že není možné využít ke korekci vady  sluchu sluchadla  je možné voperovat (ať už dítěti nebo dospělému) kochleární implantát. Tento implantát je hlavní rehabilitační pomůcka pro jedince s  těžkou percepční vadou sluchu (vada vnitřního ucha - hlemýždě). Příčina poruchy, kterou napravujeme implantací, je tedy v hlemýždi. Základním předpokladem implantace je funkční sluchový nerv, průchodný hlemýžď pro vsunutí drátku s elektrodami a funkční musí být i celá sluchová dráha s mozkovými centry pro zpracování informace. Kochleární implantát totiž funguje tak, že elektrickými impulsy dráždí sluchový nerv. V případě, že sluchový nerv není funkční, není možné kochleární implantát k rehabilitaci využít.

Bylo by však velkou chybou myslet si, že po implantaci člověk bude normálně slyšet. Zvuky, které vznikají při elektrickém dráždění jsou nepřirozené, nejsou to stejné zvuky, které vznikají při přirozeném dráždění funkčního hlemýždě. Po implantaci je velmi důležitá dlouhodobá rehabilitace, kterou zajišťuje, foniatr, klinický logoped, klinický psycholog.

Ještě než dojde k implantaci, je nutné, aby pacient prošel celou řadou vyšetření. V první řadě musí být pacient podrobně vyšetřen na foniatrii a ORL. Další vyšetření provádí klinický  psycholog, klinický logoped, neurolog, oftalmolog.

Kritéria výběru kandidátů  kochleární implantace

Vhodný kandidát kochleární  implantace, jak je uváděno ve Sborníku referátů (1997) musí  splňovat následující kritéria:

  • Oboustranná úplná postlingvální hluchota
  • Realistická očekávání a náležitá míra motivace podrobit se chirurgickému zákroku a dlouhodobé rehabilitaci.
  • Dobrý interní stav, nepřítomnost středoušní infekce.
  • Pozitivní výsledek promotorního testu – tedy vyvolání slluchového vjemu krátkodobým elektrickým drážděním sluchového nervu
  • Nepřítomnost evokovanch kmenových potenciálů
  • Nepřítomnost otoakustických emisí.
  • Průchodý hlemýžď.

Neurologické  vyšetření

Při neurologickém vyšetření  by neměla být prokázána taková porucha CNS, která by s velkou pravděpodobností znemožňovala využití kochleárního implantátu.

Psychologické  vyšetření

Psychologické vyšetření  vylučuje závžné psychopatologické rysy kandidáta. Dítě  by mělo mít schopnosti a vlastnosti, které umožní spolehlivé  naprogramování řečového procesu a využití kochleárního implantátu. Výsledky speciálních testů mají ukazovat na dobrou prognózu řečového rozvoje. V pubertě a adolescentním věku je nutno pečlivě zváži, zda je jedinec dostatečně motivován k trvalému nošení viditelných částí implantačního systému.

Pacient (v případě  dítěte), rodina musí být podrobně informováni o možnostech, omezeních a rizicích kochleární implantace a mají realistické  očekávání. Dospělý pacient musí být sám dostatečně  motivován k implantaci. Rodina dítěte musí být připravena k dlouhodobé spolupráci se všemi výše uvedenými odborníky a musí chtít své dítě vychovávat orální metodou. 

Předoperační  logopedická příprava

Ještě než dojde k implantaci, musí být dítě schopné určovat některé  hlasité zvuky. Tento proces se nazývá detekce zvuků. Pokud je u dítěte prováděna vhodná rehabilitace, pak je dítě schopno detekovat hlasité zvuky, odezírat a podat za pomoci odezírání několik známých přemětů (hraček – autíčko, míč, panenku, kostku, apod.) Kromě toho musí se musí před implantací nacvičit tzv. Podmíněná rakce na zvukový podnět. To znamená, že v případě, že dítě zaznamená zvuk podá vám kostku, nebo vloží kostku do krabičky a podobně. Zkrátka zareaguje smluveným signálem na zvuk. Dále se dítě musí umět naučit reagovat na přerušování řady zvuků (například ťukáme na bubínek, jakmile přestaneme, dítě vhodí kostku do krabičky). Velmi důležité je seznámit dítě s pojmy: nic, málo, víc, dobře, moc, stejné, jiné. Tyto pojmy jsu velmi důležité po operaci při nastavování kochleárního implantátu.

Logopedická péče po implantaci

Rehabilitační péče by měla být dobře zajištěná předem již před implantací. Po operaci bývá dítě v péči logopeda v centru kochleářních implantací a zároveň je vedeno v péči klinického logopeda v místě bydliště. Tato spolupráce by měla začít již v době přípravy implantace.

Rehabilitace po implantaci začíná tím, že se dítě postupně učí poznávat přítomnost či nepřítomnost zvuků v okolí, učí se na tyto zvuky reagovat a určovat odkud přichází. Postupně dítě  učíme rozlišovat zvuky: krátké, dlouhé, vysoké, hluboké, tiché, hlasité. Cílem logopedické terapie je naučit dítě využívat kochleární implantán v maximální možné míře tak, aby se dítě naučilo komunikovat mluveným jazykem. Velmi důležitá je spolupráce klinického logopeda s rodinou. Logopedická rehabilitace by měla probíhat formou hry, dítě by mělo být za každý mluvený projev odměňováno, stále by mělo mít velkou motivaci k využívání svého hlasu a sluchu při procesu mluvení.

Poslední otázka v poradně

Záměna K za T

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu pro 4,5 leté dítě, které místo K říká T - jak to doma procvičit a napravit? Děkuji!

Novinky

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme - nová knížka pro děti

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev. 
Ladislava Horová pracuje jako učitelka MŠ, publikovala řadu dětských knížek.

http://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/veci-ktere-dobre-zname-do-rikanky-zamichame/

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna