Vady řeči

Dyslalie

Dyslalie, neboli patlavost je nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jedná se o vadné tvoření hlásek.

U dyslalie bývá narušena výslovnost jedné nebo více hlásek. Velmi důležité je mít na paměti, že každému období odpovídá výslovnost určitých hlásek. Proto nemůžete po svém dítěti chtít, aby na příklad ve třech letech umělo vyslovovat hlásku R nebo Ř. Tyto hlásky jsou artikulačně náročné, a proto se většině dětí v tomto věku vyslovit nedaří, což je naprosto přirozené.

Pro vaši orientaci předkládáme stručný přehled vývoje výslovnosti jednotlivých hlásek. Vždy byste si měli uvědomit, že každé dítě je jedinečné a vyvíjí se individuálně. Velmi důležité je respektovat přirozený vývoj artikulace vašeho dítěte a nepožadovat po něm výkony, pro které není ještě dostatečně zralé.

Podle tabulky můžete odhadnout správný okamžik pro včasnou návštěvu logopedické ambulance. Všeobecn lze říci, že s nácvikem správné výslovnosti lze začít kolem čtvrtého roku.
Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte:

Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti
do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší M B P
A E I O U
D T N J
do 2,5 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co to je", rozlišuje svou slovní zásobu. K G H CH
V F
OU AU
do 3,5 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě
do 4,5 let Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž
do 6,5 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. C S Z R Ř
kombinace
ČŠŽ a CSZ

Jaké jsou příčiny dyslalie?

 • Nesprávný řečový vzor — velmi důležité je, v jakém prostředí vaše dítě vyrůstá. Dítě může vyslovovat nesprávně stejné hlásky, jako jiný člen vaší rodiny (otec, matka, babička, děda, sourozenci, atd.) Dále je důležité, aby vaše řeč nebyla vůči dítěti příliš „mazlivá”, „šišlavá”. Vyslovujte vždy správně, nepoužívejte nadměrně zdrobněliny slov, ta se dětem hůře vyslovují.
 • Motorická (pohybová) neobratnost — dítě má obtíže s obratností jazyka, rtů, tváří.
 • Poruchy sluchu — záleží jaký je druh nebo stupeň poruchy sluchu (viz vady a poruchy sluchu)
 • Poruchy fonematického sluchu — tato porucha znamená, že vaše dítě nedokáže sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky (např. C — Č, S — Š, Z — Ž, apod.)
 • Neustálé napomínání dítěte za nesprávnou výslovnost — tímto napomínáním můžete dítě neurotizovat. Může se stát, že dítě s vámi pak již nebude chtít komunikovat, bude mít k mluvení nechuť.
 • Nedostatek projevovaných citů (jedná se o děti ze sociálně slabých rodin, ve kterých se rodiče dětem nevěnují, jsou citově chladní). Tyto děti mají málo podnětů, a proto také začínají mluvit později, mají chudou slovní zásobu a následně i nesprávnou výslovnost.
 • Děti s mentální retardací, LMD.
 • Odchylky řečových orgánů — přirostlá podjazyková uzdička, defekty chrupu, apod.

Terapie

Při terapii dyslalie je velmi důležitý individuální přístup logopeda. Vždy se musí dbát na specifika, která jsou spojena s daným obdobím vývoje řeči, ve kterém se vaše dítě právě nachází. Při terapii se musí respektovat jisté zásady:

 • Cvičte s dítětem vícekrát denně v krátkých intervalech. Děti v předškolním věku udrží pozornost jen velmi krátce. Proto cvičte s dítětem maximálně 5 minut. Když vidíte, že je dítě unavené, jeho pozornost klesá, přestaňte procvičovat a nechejte jej ať si hraje, kreslí, nebo dělá zkrátka to, co ho baví a má rádo. Pokud vám to vaše časové možnosti dovolí procvičujte s dítětem alespoň dvakrát denně.
 • Vždy, když se dítě učí vyslovovat hlásku, používá se při nácviku takzvaná pomocná hláska (např. hláska C se vyvozuje z hlásky T ) Vyvozování hlásek — viz. Ke stažení.Tímto způsobem se dítě vždy učí nový vzor artikulace hlásky a lépe tak opustí svůj původní nesprávný způsob výslovnosti.
 • Přístup logopeda ke každému dítěti musí být individuální!
 • Děti se často snaží vyslovovat novou hlásku přehnaně a nahlas (například moc tlačí, křičí, stále opakují slovo, aniž by si uvědomovali jak novou hlásku tvoří a jak ji říkají). Proto cvičte tiše, bez velkého úsilí.

Vyvozování hlásek

Vždy,když přistoupíte k vyvozování jakékoliv hlásky, je důležité zachovávat určitá pravidla. Je mylné myslet si, že když se vašemu dítěti podaří vyslovit hláska správně hned ji začne používat.Vždy musíte počítat s tím, že:

 1. důležitá jsou přípravná cvičení jazyka a rtů (viz procvičování motoriky mluvidel — artikulační cvičení)
 2. až poté můžeme začít s vyvozováním hlásky
 3. po vyvození hlásky (tzn. dítě vysloví hlásku správně) ji musíme zafixovat ve slabikách a slovech
 4. jestliže,již dítě zvládne správně vyslovit hlásku ve slovech, můžeme přejít k automatizaci hlásky do běžné řeči

POZOR! Průběh a délka jednotlivých etap je velmi individuální, proto je potřeba obrnit se trpělivostí! Logopedická terapie může řádově trvat několik měsíců, někdy i několik let.

Poslední otázka v poradně

Záměna K za T

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu pro 4,5 leté dítě, které místo K říká T - jak to doma procvičit a napravit? Děkuji!

Novinky

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme - nová knížka pro děti

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev. 
Ladislava Horová pracuje jako učitelka MŠ, publikovala řadu dětských knížek.

http://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/veci-ktere-dobre-zname-do-rikanky-zamichame/

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna