Vady řeči

Dysartie

Dysartrie
Dysartrie je narušení artikulace jako celku. Vzniká na základě poškození centrální nervové soustavy. Dysartrie se neprojevuje pouze narušením artikulace jednotlivých hlásek, ale projevuje se také v oblasti dýchání, tvorby hlasu, melodii a rytmu řeči. Dysartrie je vadou řeči, která je charakteristická pro děti s diagnózou DMO (dětská mozková obrna). V tomto případě by bylo přesnější používat název vývojová dysartrie.
 
Příčiny vzniku
Pozor, nesmíme zaměňovat dysartrii s dyslálií. U dyslalie jde pouze o vadu výslovnosti. Zda se jedná opravdu o dysartrii, vám mohou napovědět skutečnosti, týkajícího se příčin vzniku dysartrie.
Příčinami vzniku dysartrie bývá poškození mozku (centrální nervové soustavy – CNS):


 • v těhotenství – např. krvácení do mozku dítěte při nedostatku vitamínu K, inkompatibilita Rh faktoru, nedonošení dítěte různého stupně, atd.
 • při těžkých porodech – překotný porod, protrahovaný (dlouhotrvající) porod, přidušení dítěte (nedostatek kyslíku).
 • v průběhu prvních měsíců života – zánět mozkových blan (meningitida, encefalitida), intoxikace.
 • v pozdějším věku – různé úrazy hlavy, nádory, různá cévní mozková onemocnění, degenerativní onemocnění a toxická poškození nervového systému.
 
Dysartrie u dospělých osob – nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku, náhlá krvácení, hematomy, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex.
 
 
Příznaky
 • ochablost až neschopnost ovládat čelist, otevřít a zavřít ústa
 • je narušena funkce žvýkání, polykání, bývá přítomno zvýšené slinění
 • oslabená artikulační obratnost rtů, jazyka, tváří
 • poruchy mimického svalstva
 • je narušena tvorba hlasu – dochází k poškození hrtanu, hltanu, měkkého patra, hlasivkových vazů, je přítomna zvýšená nosovost (huhňavý zvuk, způsobený únikem vzduchu do nosní dutiny)
 • je zhoršena srozumitelnost řeči
 
 
Jaké odborníky vyhledat?
Velmi důležitá je spolupráce více odborníků, kteří by měli komplexně diagnostikovat, zhodnotit a navrhnout průběh terapie.Je nezbytně nutné, aby Vaše dítě absolvovalo vyšetření:
Neurologa: ten provede diagnostiku tělesného vývoje dítěte, vyšetří jeho hybnost, stanoví stav CNS, místo a rozsah poškození mozku, CNS.
Fyzioterapeut, rehabilitační pracovník: ve spolupráci s neurologem stanoví plán, který je důležitý pro rozvoj rehabilitace pohybových funkcí dítěte.
Foniatr: provede vyšetření sluchu, dále vyšetří funkci hrtanu, hltanu, nosohltanu, měkkého patra, vyšetří nosní mandli, atd.
Oftalmolog: provede vyšetření zraku
Psycholog: provede vyšetření rozumových, duševních schopností dítěte
Logoped: na základě závěrů ostatních odborníků a také na základě vlastního logopedického vyšetření, vypracuje logoped plán terapie, který probere s rodiči.
 
Logopedická terapie
Logopedická terapie u dětí s vývojovou dysartrií je samozřejmě u každého dítěte individuální. Logoped vždy vychází z daného stavu a diagnózy dítěte. Komplexně je vždy důležité brát ohled na tělesné postižení dítěte, jeho možnosti hybnosti. Dále hraje důležitou roli, zda je u dítěte diagnostikována mentální retardace, zrakové či sluchové postižení, zda není dítě v průběhu terapie unavené, ve stresu nebo negativně naladěné.
Logopedická terapie se zaměřuje na rozvoj řečových schopností:
 • vytvoření a udržení očního kontaktu
 • procvičování motorických činností, motoriky mluvidel, artikulačních cvičení
 • využíváme masáže mluvidel
 • stimulujeme sluchové vnímání (schopnost rozlišovat stejné a různé zvuky, slova) dítě musí mít vždy pocit, že si hraje a učení je pro něj zábava
 • rozvoj slovní zásoby
 • rozvoj vyjadřovacích schopností (vždy musíme dbát na to, aby obsah výuky slovní zásoby, tvorby vět, odpovídal vývojové úrovni dítěte)
 
Terapie poruch příjmu stravy a polykání – zde se využívá tzv.ústní terapie. Tato terapie se používá už u novorozenců a to tak, že se stimulují chybějící reflexy spojené s příjmem potravy – tedy hledací, kousací, sací a polykací reflex. Po uplynutí prvních tří měsíců života, by měly být prvotní reflexy nahrazovány aktivním sáním a polykáním. Při ústní terapii se používají jemné dotyky ve vhodné poloze a to tak, aby byly tlumeny patologické reflexy. Dále se využívá masáž mluvidel z důvodu lepší pohyblivosti jazyka, rtů, tváří. U ústní terapie se také věnujeme příjmu potravy a tekutin ve vhodné poloze, a to tak, aby se u této činnosti neobjevovaly patologické reflexy. Kromě toho se cvičí zvládání slinotoku. U tohoto cvičení se zaměřujeme na správné zapojení pohybů rtů, na polykání slin.
 
V současné době se také nabízí možnosti propojení logopedické péče s péčí fyzioterapie. Nejvíce jsou používány tyto rehabilitační postupy:
Bobathova terapie - Rehabilitace v dětském věku má velký význam a je velmi důležité zahájit ji co nejčasněji. Většinou se u rizikových novorozenců začíná již v nemocnici a po propuštění se pokračuje v rehabilitaci  v ambulantní péči nebo v denním pobytu. Existuje mnoho terapeutických postupů. Často se kombinuje zejména  Vojtova metoda a Bobath terapie. Cílem terapie je učinit dítě co nejsamostatnějším a nezávislým. Přistupujeme k dítěti jako k celku. Podle stupně postižení se snažíme zlepšit funkce, udržet funkce, preventivně zabránit vzniku sekundárních změn a zkvalitnit život dítěte. Základem terapie je kvalitní vyšetření, ve kterém se snažíme posuzovat dítě pozitivně. Hodnotíme celkový dojem dítěte, co dovede samo, co dovede s dopomocí, co nedovede, posturální tonus, pohybové vzory, přidružené problémy, asociované reakce. Určíme si hlavní problémy a z toho pak vyplývá terapeutický postup a cíl terapie. Při terapii samotné nejprve ovlivňujeme svalový tonus, nejčastěji v tonus ovlivňujících vzorech tzv.TIPech. Pak pracujeme ve funkčních polohách na vzpřímení, rovnováze a obraně. Pomocí kompenzačních pomůcek se snažíme zabránit vzniku deformací. Bobathova terapie není jen rehabilitace, ale komplexní péče o dítě během celého dne. Snažíme se rodičům poradit jek dítě zvedat, nosit, polohovat, jaké polohy mu během dne nabízet pro hru a které naopak ne. Vždy přistupujeme k dítěti pozitivně a dostatečně jej motivujeme. V týmu, který s dítětem pracuje, je řada odborníků, ale hlavním článkem jsou rodiče, které se snažíme vždy podpořit a pomoci jim.
Vojtova metoda - Metoda je založena na principu využití tzv. reflexní lokomoce, tedy pohybu těla řízeného vrozenými reflexy, bez závislosti na vůli pacienta. Vychází ze skutečnosti, že v lidském mozku jsou geneticky zakódovány určité pohybové vzorce. Ty se snažíme pomocí vybavení reflexů obnovit. U nejčastěji léčených dětských pacientů s hybnou poruchou se totiž jedná o poruchu na úrovni řízení pohybu mozkem, nikoliv o svalovou poruchu. Většina vrozených reflexů využívaných v terapii Vojtovou metodou má co do činění s vrozeným naprogramováním člověka pro pohyb vpřed, otáčení, plazení, úchop, vzpřímení a chůzi. Drážděním příslušných bodů tlakem, je možné tyto reflexy vybavit a vyvolat tak aktivitu nejen veškerého kosterního svalstva, ale také svěračů, polykacích a mimických svalů, okohybných svalů a dechových svalů. Kladením odporu proti vyvolávanému pohybu terapeutem dochází k posílení procvičovaného pohybového vzorce. Při poškození centrálního nebo periferního nervového systému jsou poškozeny automatické pohybové mechanismy a jejich řízení, v důsledku čehož dochází ke vzniku patologických pohybových vzorců, které jsou bez léčby dále fixovány a vedou k dalším odchylkám a poruchám. Aktivací příslušných nervových drah vytvoříme správné svalové souhry a pohybové vzorce. Naučené modely pak v případě potřeby mozek použije (zapne). Prostřednictvím Vojtovy metody jednoduše dochází k vytvoření pohybového programu, který je pak použit ve vývoji dalších pohybových funkcí.Tímto způsobem lze pak postižení pacienta výrazně kompenzovat nebo úplně vyléčit.
Nejlepší výsledky jsou dosahovány u malých kojenců. Čím dříve je léčba zahájena, tím lépe. Důvodem je to, že u nejmenších kojenců nejsou dosud fixovány špatné pohybové vzorce a k úspěchu léčby přispívá i vysoká plasticita (tvárnost) centrálního nervového systému, který se dosud vyvíjí. Jedná se zde prozatím jen o funkční blokády, kdy dítě z různých příčin není schopno použít vrozené pohybové modely. U starších dětí, dospívajících a dospělých jsou již patologické pohybové vzory fixovány a plasticita mozku je malá, proto metoda nemůže vést k úplné normalizaci stavu, může však pomoci k posílení funkčních pohybových vzorců a vést i k výraznému zlepšení potíží a zvýšení kvality života. Proto i v léčbě dospělých pacientů má Vojtova metoda důležitou roli.
Kromě těchto typů  metod a terapií je možné využít také například myfunkční terapii, metodu Castillo-Morales, Kabatovu metodu.
Prognóza
Stanovit prognózu u dětí s vývojovou dysartrií obecně je velmi obtížné. Vždy musíme přihlížet ke konkrétním příznakům a příčinám vzniku.
 

Poslední otázka v poradně

Záměna K za T

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu pro 4,5 leté dítě, které místo K říká T - jak to doma procvičit a napravit? Děkuji!

Novinky

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme - nová knížka pro děti

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev. 
Ladislava Horová pracuje jako učitelka MŠ, publikovala řadu dětských knížek.

http://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/veci-ktere-dobre-zname-do-rikanky-zamichame/

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna