Vady řeči

Breptavost

Dříve byla breptavost chápána jako neuróza řeči. V současné době je breptavost řazena mezi vady , u kterých je narušena plynulost řeči. Pro breptavost je charakteristické extrémně zrychlené tempo řeči.Řeč se místy stává nesrozumitelnou. Řeč je charakteristická tím, že člověk ve spontánním projevu nevyslovuje slabiky, části slov. Z posledních výzkumů je známo, že u člověka s breptavostí bývá potvrzen nález na EEG. U malých dětí byl potvrzen vztah mezi breptavostí a lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD). 

Příznaky breptavosti

 • Zrychlení tempa řeči – většinou si tohoto zrychlení můžete nejlépe všimnout u dlouhých slov a vět
 • Opakování a vynechávání slabik – souvisí se zrychleným tempem řeči
 • Poruchy artikulace – v souvislosti s rychlou řečí může člověk s breptavostí vyslovit hlásku nesprávně, ale v některých situacích také správně
 • Narušení dýchání – v řeči jsou přítomny časté vdechy, je narušen správný dechový rytmus
 • Hlasové poruchy – poruchy hlasu mohou vzniknout při nesprávné koordinace dýchání a tvorby hlásek. Breptaví mohou mít například zastřený hlas.
 • Dysmúzie – jsou narušeny tzv.prozodické faktory, kam patří melodie řeči, rytmus řeči.
 • Zvláštnosti v neverbálním chování – breptaví lidé, často působí impulzivně, povrchně, roztržitě. Při komunikaci s lidmi často ztrácejí schopnost sebeovládání, mluví nahlas, ztrácí schopnost poslouchat druhé.
 • Projevy breptavosti v písemném projevu – u některých lidí se mohou obtíže projevovat nejen v mluvené řeči, ale také při psaní.

Logopedická péče

Při vyšetření musí logoped provést řádnou diagnostiku. Často se stává, že je breptavost zaměňována s koktavostí. Při vyšetření by měl být s pacientem proveden volný rozhovor, hlasité čtení jednoduchého i složitějšího textu, psaní delšího souvislého textu, opakování delších vět, zpěv a recitace básniček, vyšetření hudebních vloh (rytmus, zpěv), vyšetření motoriky. 

Znak Breptavost Koktavost
vznik poruchy postupně často náhle
dědičnost častá jen někdy
dominance často narušená někdy narušená
EEG často abnormální hraniční, nálezy zřídka
Lee-efekt obvykle zhoršuje obvykle zlepšuje
muzikálnost obvykle dysmúzie přiměřená
hlasité  čtení neznámého textu obvykle zlepšení obvykle zhoršení
poruchy syntaxe často zřídka
napětí  řečových orgánů většinou chybí často narůstají
postoj k vlastní řeči bezstarostný úzkostný
logofobie chybí často narůstá
orientace osobnosti extrovert introvert
strach z neobvyklých situací nemá má často
uvědomění  si poruchy zřídka velmi výrazné
rozhovor s nadřízeným zlepšení zhoršení
rozhovor s cizími lidmi obvykle zlepšení obvykle zhoršení
koncentrace na svůj mluvní projev zlepšení zhoršení
gestikulace často výrazná obvykle utlumená
 

Člověk s diagnózou koktavosti si je touto poruchou vědom a vyhledává odborníky, kteří by mu mohli s jeho problémem pomoci. Oproti tomu lidé s breptavostí si svůj problém neuvědomují a pomoc nevyhledávají. Do odborné péče se často dostanou v případě, že se jedná o kombinaci obou vad. Na rozdíl od koktavých lidí mají breptaví tu výhodu, že je jejich okolí může na problém s řečí upozornit, aniž by se jejich mluvní projev zhoršil.

Terapie breptavosti

Hlavním cílem logopedické  terapie breptavosti je:

 • Zlepšení plynulosti řeči
 • Navození správného tempa řeči, tak aby ho člověk mohl automaticky používat při spontánním projevu
 • Zvýšení soustředění, pozornosti
 • Rozvíjení rytmického cítění
 • Zlepšení čtení, psaní, vyjadřovacích schopností

U terapie breptavosti i koktavosti je velmi důležité odlišit zda logoped pracuje s dítětem, adolescentem, či dospělým. U malých dětí je velmi důležitá spolupráce s rodinou, pedagogy v MŠ, nebo ZŠ. Pro dospívající a dospělé pacienty je velmi důležitá motivace a jejich osobní přístup k terapii. Úspěch terapie samozřejmě záleží i na osobnosti terapeuta (logopeda). 

Prognóza

Příznivá prognóza závisí na včasném zachycení poruchy a správné volbě terapeutického přístupu. Při pravidelném procvičování a dobré spolupráci s okolím bývají výsledky velmi dobré. Kritickým obdobím ve smyslu zhoršení poruchy může být puberta, období, ve kterém je mladý člověk vystaven větší emocionální zátěži.

Poslední otázka v poradně

Záměna K za T

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu pro 4,5 leté dítě, které místo K říká T - jak to doma procvičit a napravit? Děkuji!

Novinky

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme - nová knížka pro děti

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev. 
Ladislava Horová pracuje jako učitelka MŠ, publikovala řadu dětských knížek.

http://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/veci-ktere-dobre-zname-do-rikanky-zamichame/

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna