Slovníček pojmů

Jistě se Vám stává, že občas narazíte na slovo, o kterém si nejste přesně jisti, co vlastně znamená. Proto tu pro Vás máme krátký přehled slov, se kterými se můžete setkat na našich stránkách.

Abnormita — odchylka od obvyklého jevu

Adaptace — přizpůsobení, přizpůsobivost

Adenoidní vegetace — zvětšená nosní mandle

Afázie — částečná, nebo úplná ztráta již nabyté řeči

Afonie — ztráta hlasu

Agrafie — chorobná neschopnost psát, písemně se vyjadřovat

Agramatismus — neschopnost tvořit gramaticky správné tvary

Akalkulie — neschopnost počítat

Alexie — nerozvinutí, nebo ztráta schopnosti číst

Anamnéza — část zdravotního záznamu, kde se zaznamenává dřívější zdravotní stav pacienta

Artikulace — článkování hlásek mluvidly při vyslovování

Audiogram — grafický záznam výsledku audiometrického měření stavu sluchu

Audiometr — elektroakustický přístroj k měření stavu sluchu

Bazální — základní

Bilabiální — obouretný, tvořený oběma rty

Bilingvismus — dvojjazyčnost, používání dvou jazyků

Centrální — střední, ústřední, hlavní

Degenerace — odchýlení od pravidla, vývojový ústup

Dentice — prořezávání zubů, tvoření zubů a jejich růst

Diagnóza — rozpoznání, určení choroby

Diferenciace — rozlišování

Dominance — převládání

Dysfonie — hlasová porucha, nesprávná hlasová funkce, nenormální tvoření hlasu

Dysfunkce — porucha činnosti, poškozená činnost

Dysgrafie — porucha psaní

Dysgramatismus — porucha schopnosti tvořit gramaticky správné tvary

Dyslexie — porucha čtení, špatné pochopení smyslu čteného slova

Dysortografie — neschopnost správně gramaticky psát

Elektivní — výběrový

Empatie — vcítění, schopnost prožívat city, myšlenky a jednání druhého jedince v sobě

samém

Enuréza — noční pomočování

Etiologie — nauka o původu

Fixace — upevnění

Fonace — tvorba a vydávání hlasu

Fonetika — nauka, zabývající se zvukovou stránkou řeči

Foniatrie — lékařský obor, zabývající se vadami řeči

Fyziologický — přirozený, zdravý

Hemisféra — polokoule

Hyperaktivita — chorobné, nadměrné zvýšení činnosti

Hypofunkce — chorobně snížená činnost

Chronický — trvající dlouhou dobu, vleklý, stálý

Integrace — sjednocení, spojení

Komunikace — sdělování a dorozumívání mezi jedinci, spojení, spojování

Koordinace — harmonická souhra

Labiodentální — retozubný

Lateralita — vrozené nebo získané přednostní užívání orgánu jedné poloviny těla

Logopedie — úsek speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním

Osob s vadami řeči

Meningitida — zánět mozkových blan

Meningoencefalitida — současný zánět mozku a mozkových blan

Mimika — vyjadřování výrazem tváře nebo pohyby

Motorika — pohybovost, schopnost se pohybovat

Neurologie — lékařský obor, zabývající se nervovými chorobami a jejich léčbou

Ortodontie — nauka o nepravidelnosti chrupu a jeho léčení

Pediatrie — dětské lékařství

Perinatální — týkající se období deseti dnů po porodu

Prevence — předcházení, včasná ochrana

Prognóza — předpověď

Recidiva — opakování, návrat choroby

Regrese — ústup, zpětný vývoj

Respirace — dýchání

Rezonance — ozvěna, odezva

Rinolálie — huhňavost

Senzomotorický — vztahující se k citlivosti a pohybu

Symptom — příznak, projev

Terapie — ošetřování, léčba

Poslední otázka v poradně

Záměna K za T

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu pro 4,5 leté dítě, které místo K říká T - jak to doma procvičit a napravit? Děkuji!

Novinky

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme - nová knížka pro děti

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev. 
Ladislava Horová pracuje jako učitelka MŠ, publikovala řadu dětských knížek.

http://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/veci-ktere-dobre-zname-do-rikanky-zamichame/

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna